Privacy

Privacy (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht Resynthesis om er expliciet zorg voor te dragen dat het zich houdt aan de voorwaarden van de AVG met betrekking tot het registreren en behouden van alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn, en dat de verwerkings-en , toegangscontrole- en beveiligingsprotocollen geïnstalleerd zijn die gebruik (verwerking) en toegang tot persoonlijke gegevens beschermen.

Deze privacy verklaring biedt helderheid over de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens en gerelateerd materiaal binnen de operationele setting van Moving Balance, gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de volgende categorieën van individuen:

 • (potentiële) cliënten
 • bezoekers van de praktijk
 • bezoekers van mijn website (https://resynthesis.nl)
 • relaties (supervisors, trainers, e.d.)

Persoonsgegevens betreft alle gegevens die kunnen worden teruggevoerd naar een specifiek persoon (niet een organisatie, vereniging of bedrijf). We maken een onderscheid tussen gewone en speciale persoonsgegevens. Gewone gegevens geven feitelijke informatie over een persoon (bijv. de naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, BSN nummer, huidig adres, contact gegevens, etc.) Speciale gegevens omvatten informatie van een gevoelige aard (bijv. informatie over geestelijke en lichamelijke gezondheid, familiegeschiedenis, etc.).

De praktijk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:

 • die de cliënt aan de praktijk hetzij persoonlijk (mondeling, of via formulieren) of telefonisch, of digitaal (via email) heeft gegeven
 • die doorverwijzers of andere hulpverleners bij de praktijk hebben aangeleverd met schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie
 • via audio-opnamen als de cliënt in kwestie daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven

De praktijk verwerkt persoonsgegevens volgens de hieronder vermelde wettelijke basis:

 • De geschreven toestemming van (voormalige of huidige) cliënt. Deze toestemming kan te allen tijde worden teruggetrokken voor de toekomst, zonder dat dit de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan de terugtrekking van toestemming aantast.
 • Gericht op het opstellen van een behandelplan en behandeldoelen in samenwerking met de cliënt.
 • Een wettelijke verplichting, zoals de verplichting om bestanden bij de houden (volgens de WGBO- de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en NIP).
 • Een legitiem doel, zoals het gebruik van de contactgegevens voor het maken van een afspraak of betaling voor mijn diensten.

De basis voor deze persoonsgegevens is de afgesproken hulpvraag of opdracht.
Speciale persoonsgegevens zijn digitaal opgeslagen en versleuteld in overeenkomst met de regels van het WGBO en NIP.

De praktijk kan bijvoorbeeld een derde partij betrekken voor:

 • De internetomgeving van het AVG programma (om de privacy van uw gegevens te beschermen).
 • Voor de financiële administratie.
 • De belastingaangiften met betrekking tot de zakelijke operaties van de praktijk.
 • Voor administratieve taken en voor het doorverwijzen van de cliënten in geval van overlijden of ernstig letsel van de therapeut.

De praktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. In de verwerkingsovereenkomst zijn de noodzakelijke afspraken opgenomen die de veiligheid van uw gegevens waarborgen. Bovendien zal de praktijk geen informatie die van u is verkregen aan derden verstrekt worden behalve als dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Speciale persoonsgegevens zullen alleen verstrekt worden volgens de regels van de WGBO en NIP.

De praktijk zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, of wettelijk verplicht is. Dat houdt in:

 • Psychologische/medische gegevens: minimaal 15 jaar na het einde van de behandelingsovereenkomst
 • (Financiële) administratiegegevens: 7 jaar na het registreren van de gegevens.

De praktijk heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettelijke verwerking.

U heeft het recht om de door u aangeleverde persoonsgegevens in te zien, te herzien, of te verwijderen (verwijdering kan worden aangevraagd nadat de hierboven genoemde bewaringsperiode is verstreken). Het recht tot aanvraag voor correctie of verwijdering is in geen geval van toepassing op bevindingen /conclusies die behoren tot de professionele verantwoordelijkheid van de psycholoog.

 • U heeft ook het recht, om uw gegevens door de praktijk aan u te laten overdragen of in opdracht van u aan een andere partij over te laten overdragen. Lia Sotiriou zal u verzoeken om u adequaat te identificeren voordat kan worden ingegaan op de bovengenoemde verzoeken.
 • U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming aan de praktijk om uw persoonsgegevens te verwerken in de toekomst terug te trekken zonder dat dit de wettelijkheid van de verwerking van de gegevens voorafgaand aan de terugtrekking aantast.

De praktijk kan te allen tijde deze privacy verklaring veranderen. Een actuele versie van de privacy verklaring is op de website van de praktijk te vinden (resynthesis.nl). Tevens is het netwerk van collega’s verplicht om elkaar op de hoogte te houden van belangrijke veranderingen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoekt Lia Sotiriou u vriendelijk om contact met haar op te nemen zodat wij hopelijk tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacy bescherming.

Mocht u vragen hebben of opmerkingen over de privacy verklaring , neemt u dan contact met Lia Sotiriou: E-mail: info@resynthesis.nl

Home » Privacy